Referat fra bestyrelsesmødet 17. marts 2024

Referat af bestyrelsesmøde 17. marts 2024 i Grundejerforeningen Halvrebene
Søndag den 17. marts 2024 klokken 14:00 i Als.
Til stede: Kasserer Finn, næstformand Lena, Lis, sekretær Kenn
Fraværende: Formand Ove
Agenda:
1.0 Vej status
Vejen er efterbehandlet efter januar kaos. En del af kaos på vejen skyldes et dige som var blevet
oversvømmet, plus det meget vand, som vi har fået.
Ove har fået et tilbud fra M. Larsen på 110.000 Kr til efterbehandling af vejen.
Vi drøfter tilsvarende muligheder med Als maskinstation.
Als maskinstation graver kanter, så vandet kan løbe af vejen. Og efterbehandler med grus, på de
udsatte steder. Målet er afretning af vejen, så der ikke opstår pytter.
Med nuværende aftale bliver vejen ordnet efter behov.
Vi drøfter en udvidet aftale med Als maskinstation.
Forslag om at asfaltere en lille stykke 8-10 m fra asfalt vej ind på Halvrebene.
Et foreløbig tilbud er modtaget.
2.0 Slåning af officielle stikveje til engen og Nordsø stien (intet nyt)
Kort med farvelagt område over det, som bliver slået, er lavet.
Ove taler med Gert for at få bekræftet omfanget af græsslåning, og derefter bliver kortet offentlig
via hjemmesiden. Punktet er stadig åben.
3 0 Møde med kommunen omkring vedligehold af Nordsøstien.
Kommunen har leveret 2 depoter med strandskaller.
Finn får Als Maskinstation til at køre skaller ud på stien, hvor det er nødvendigt.
4.0 Nordsø stien, opgravning af grøfter, og gennemløb
Kommunen undersøger vores forespørgsel omkring opgravning af grøfter.
Vi afventer stadig svar fra kommunen.
5.0 Brolaug (intet nyt)
Brolaug består af Alf, Ove og Kenn. Alf undersøger hvad det koster at lave en flydebro, der dækker
vandrende. Målet er at være klar med et oplæg til generalforsamlingen 2024, så der kan træffes en
beslutning der.
6.0 Medlemsliste opdatering (intet nyt)
Mariager Fjord Vand sørger for at alle får opkrævning.
Finn undersøger om vi kan få medlemsdump fra dem, når der er ændringer, eller periodisk.
7.0 Generalforsamling
Generalforsamling søndag 26. Maj 2024.
Valg af Vejformand adderes som punkt til generalforsamlingen.
Kenn sender indkaldelse til Generalforsamling ud til gennemlæsningl.
8.0 Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag
9.0 Eventuelt
Intet nyt.
10.0 Næste møde

 • Hos Lis, nr. 109, søndag 5. maj. KL 14.00
  Agenda:
 • Opfølgning på åbne punkter fra sidste møde
 • Generalforsamling planlægning
 • Sankt Hans
 • Indkomne forslag
 • Evt.
  11.0 Plan for året
  Bestyrelses kalender:
 • Generalforsamling søndag 26. Maj 2024.
 • Sankt Hans 2024 bliver lørdag 29. Juni.