Generalforsamling 2024

Indkaldelse til generalforsamling i G/F Halvrebene søndag den 26. maj kl. 10 i Multihuset i Øster Hurup 

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i G/F Halvrebene i henhold til vedtægternes § 10 søndag den 26. maj kl. 10 i Multihuset i Øster Hurup (Langerimsvej 7, Øster Hurup) med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent samt 2 stemmetællere 
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (fremlagt på hjemmesiden og i infoskabet)
 4. Behandling af rettidigt indkomne forslag.
  1. Forslag til Flydebro
 5. Fastsættelse af kontingent. 
 6. Valg af formand
  1. Ove nr. 113. Modtager genvalg
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
  1. Kenn (140) og Lena (139) er ikke på valg
  1. Finn (106) og Lis (109) er på valg. Modtager genvalg.
 8. Valg af bestyrelsessuppleanter 
 9. Valg af revisorer
 10. Valg af revisorsuppleant 
 11. Valg af vej tovholdere (ref. Hjemmesiden under ”Vedtægter, regler for området”)
 12. Eventuelt (under dette punkt kan forslag ikke sættes til afstemning)

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 18. maj via mail til formanden: formand@halvrebene.dk Forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside og i infoskabet inden generalforsamlingen.

Regnskab for 2023 kan ses på foreningens hjemmeside og i infoskabet.

Under generalforsamlingen er der kaffe og the. Smørrebrød og drikkevarer serveres efter generalforsamlingen og derfor er tilmelding nødvendig via mail til foreningens sekretær

(sekretaer@halvrebene.dk) senest den 12. maj (max. 2 personer pr. husstand til spisning).  

Alle opfordres til af kontrollere deres mailadresse på hjemmesiden. I tilfælde af fejl eller manglende adresse kontakt venligst via mail foreningens sekretær.

Emner til ”Årets Halvrebener” imødeses inden 20. maj – kriterierne er ”En eller flere personer, der i årets løb frivilligt har ydet en indsats over normen til glæde og gavn for naboerne eller foreningen” 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen